Fonds Fonds

BIRO ZA ARHITEKTURNO IN GRADBENO PROJEKTIRANJE

tipski projekti storitve kontakt

FOND S, DRUŽBA ZA PROMET Z NEPREMIČNINAMI d.o.o., INFO: stac.tel.: 05 36 81 333, mob.tel.: 031 381 720, e-mail: info@fonds.si                                                              design STUDIO PIKAPLUS

ARHITEKTURNO IN GRADBENO PROJEKTIRANJE


Pri izdelavi projektno-tehnične dokumentacije upoštevamo lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti predvidene gradnje tako, da ob upoštevanju naročila investitorja zagotovimo skladnost s prostorskimi akti.

Izdelujemo več vrst projektne dokumentacije:

IDEJNI PROJEKT (IDP):

Ta projekt se izdeluje z namenom izbora najustreznejše variante zasnove objekta oziroma načina izvedbe.

IDEJNA ZASNOVA (IDZ):

Namen tega projekta je pridobitev projektnih pogojev oz. soglasij za priključitev od pristojnih soglasodajalcev.

PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD):

Projekt se izdeluje za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja.

Projekt sestavljajo: VODILNA MAPA, ARHITEKTURA - TEHNIČNO POROČILO Z NAČRTI, ELABORATI

Vodilna mapa vsebuje podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, lokacijske podatke pri katerih se opiše in prikaže skladnost gradnje s prostorskimi akti, grafični prikaz situacij, izkazi, soglasja pristojnih soglasodajalcev in drugi podatki, pomembni za odločanje v upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

Arhitekturni del vsebuje grafične prikaze arhitekture s tehničnimi opisi in načrte obravnavanega objekta - tlorisi, prerezi, fasade.

Elaborati vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte, konservatorske načrte ter druge tehnične dokumente v zvezi z gradnjo kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri se objekt gradi, potrebni in jih zahtevajo posebni predpisi, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje predpisanih bistvenih zahtev.

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI):

Izdelan je na podlagi PGD za potrebe izvedbe gradnje, saj so v njem podani detajli oziroma tehnične rešitve, v ustreznem merilu na podlagi katerih se izvaja gradnja na gradbišču.

PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID):

V tem projektu se vrišejo spremembe, ki so nastale v času gradnje in se izdeluje za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja.