Fonds Fonds

BIRO ZA ARHITEKTURNO IN GRADBENO PROJEKTIRANJE

FOND S, DRUŽBA ZA PROMET Z NEPREMIČNINAMI d.o.o., INFO: stac.tel.: 05 36 81 333, mob.tel.: 031 381 720, e-mail: info@fonds.si                                                                          design STUDIO PIKAPLUS

tipski projekti storitve kontakt

INŽENIRING


Inženiring se lahko izvaja samostojno ali kot dopolnitev k storitvi nadzora:

   -  količinski in finančni nadzor izvedenih del, sodelovanje pri izmerah na objektu in pri izdelavi knjige      obračunskih izmer,

  - kontrola začasnih mesečnih situacij in končne obračunske situacije izvajalca GOI del skladno s sklenjenimi

   pogodbami,

  - sodelovanje pri sklepanju vseh eventuelno možnih dodatkov k osnovni pogodbi z izvajalcem,

  - kontrola in potrjevanje dodatnih analiz s strani izvajalcev za nepredvidena in dodatno naročena dela s strani     naročnika.